HIPRAVIAR® CLON

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin nhược độc chống bệnh gà rù vô tính CL/79, trong viên nén đông khô dùng đường uống.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm