HIPRAVIAR® ND-BROILERS

Vắc-xin, Gia cầm

Trang chủ Thú y Sản phẩm của chúng tôi HIPRAVIAR® ND-BROILERS

Văc-xin bất hoạt đậm đặc chống bệnh gà rù, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Bệnh lý liên quan

Chia sẻ