HIPRAVIAR® SHS

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin nhược độc chống bệnh viêm mũi khí quản ở gà tây và hội chứng sưng phù đầu ở gà hậu bị, vên nén đông khô nhỏ mắt mũi.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm