HIPRAVIAR® TRT

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm mũi khí quản ở gà tây và hội chứng sưng phù đầu ở gà hậu bị, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ