HIPRAVIAR® TRT4

Vắc-xin, Gia cầm

Văc-xin bất hoạt chống hội chứng sưng phù đầu ở gà hậu bị, bệnh gà rù, bệnh viêm phế quản truyền nhiễm và bệnh Gumboro, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm