ICTHIOVAC® PD

Vắc-xin, Cá

Văc-xin bất hoạt chống bệnh tụ huyết trùng ở cá tráp, dung dịch nhúng chìm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Công trình nghiên cứu liên quan

Fish bacteriology sampling guide

Chia sẻ