ICTHIOVAC® STR

Vắc-xin, Cá

Văc-xin bất hoạt chống bệnh liên cầu khuẩn ở cá bơn, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Công trình nghiên cứu liên quan

Fish bacteriology sampling guide

Chia sẻ