ICTHIOVAC® TM

Vắc-xin, Cá

Văc-xin bất hoạt chống  bệnh liên cầu khuẩn ở cá bơn, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ