ICTHIOVAC® VR

Vắc-xin, Cá

Văc-xin bất hoạt chống bệnh do vi khuẩn ở cá bơn và cá nước mặn, dung dịch nhúng chìm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm