IFLOX®

Dược phẩm, Gia súc, Heo

Enrofloxacin, in injectable solution.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ