INMEVA

Vắc-xin, Cừu và Dê

Vắc-xin bất hoạt phòng ngừa Chlamydia abortusSalmonella abortusovis ở cừu, dưới dạng nhũ tương tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm