MIXOHIPRA® H

Vắc-xin, Thỏ

Văc-xin đồng đẳng nhược độc chống bệnh u nhầy ở thỏ, trong viên nén đông khô tiêm được.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm