MORAK® 5

Vắc-xin, Gia súc

Vắc-xin bất hoạt chống bệnh viêm kết giác mạc truyền nhiễm ở bò, trong hỗn dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ