OVISER®

Dược phẩm, Cừu và Dê

Huyết thanh ngựa, trong viên nén đông khô tiêm được.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ