OVIVAC® CS

Vắc-xin, Cừu và Dê

Văc-xin bất hoạt để chống sảy thai do Chlamydophila và Salmonella gây ra, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm