PARVOSUIN® MR

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống bệnh truyền nhiễm parvovirus ở heo và bệnh đóng dấu heo, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ