PARVOSUIN® MR-AD

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống bệnh truyền nhiễm parvovirus ở heo, bệnh đóng dấu heo và bệnh giả dại trên heo, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ