PASTERBACT®

Vắc-xin, Cừu và Dê

Văc-xin bất hoạt chống bệnh tụ huyết trùng ở động vật gặm nhấm, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ