PEDERIPRA® SPRAY

Dược phẩm, Gia súc, Cừu và Dê, Heo

Chlortetracycline, dung dịch phun (topical spray).

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ