RHINISENG®

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm tiến triển và không tiến triển, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm