SUIPRAVAC® PRRS

Vắc-xin, Heo

Văc-xin nhược độc phòng chống hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS), trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm