TOXIPRA® S7

Vắc-xin, Gia súc, Cừu và Dê

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm teo mũi, đột tử, bệnh uốn ván và bệnh ung khí thán, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm