VIMCO®

Vắc-xin, Cừu và Dê

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm vú ở dê và bò, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm