Protective immunity against porcine parvovirus erysipelas infection after vaccination of gilts using ERYSENG® PARVO

Trang chủ Tri thức Protective immunity against porcine parvovirus erysipelas infection after vaccination of gilts using ERYSENG® PARVO

Protective immunity against porcine parvovirus erysipelas infection after vaccination of gilts using ERYSENG® PARVO

Giới thiệu về bài báo này

Được đăng tại

IPVS Congress, 2014

Tác giả

Puig, A.; Simon, M.; Perozo, E.; Noguera, M.; Casado, C.; Fontseca, M.; Caprodon, A.; March, R.

Dịch vụ liên quan

Sản phẩm liên quan

Chia sẻ