Characterization of Erysipelothrix rhusiopathiae antigen: A key component for ERYSENG® PARVO

Trang chủ Tri thức Characterization of Erysipelothrix rhusiopathiae antigen: A key component for ERYSENG® PARVO

Characterization of Erysipelothrix rhusiopathiae antigen: A key component for ERYSENG® PARVO

Giới thiệu về bài báo này

Được đăng tại

IPVS Congress, 2014

Tác giả

Fontseca, M.; Moreno, M. C.; Camprodon, A.; Sitjà, M.

Dịch vụ liên quan

Sản phẩm liên quan

Chia sẻ