ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Header-Origins-Programme-by-HIPRA

โปรแกรม ออริจินส์

การเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปได้แล้วในปัจจุบัน  

เนื่องจาก ฮิปราเป็นที่อ้างอิงในการป้องกันโรคสำหรับสุขภาพสัตว์ ฮิปราได้ทุ่มเทและพัฒนาโปรแกรมออริจินส์ ® (ORIGINS®) อย่างดีที่สุด และให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร เพื่อสร้างแผนสำหรับการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับตลาดได้โดยปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยากันบิด

 

สถานการณ์ปัจจุบัน

การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปเพื่อป้องกันโรคในการผลิตสัตว์ปศุสัตว์ทำให้เกิดการพัฒนาของแบคทีเรียดื้อยา ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้ผลในการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาในยามจำเป็น

Origins-Programme-1

การตื่นตัวของปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยามีเพิ่มมากขึ้นภายในวงการวิทยาศาสตร์ รวมถึงรัฐบาลต่างๆ ดังนั้นสหภาพยุโรป แคนาดา และสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎข้อจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อที่จะลดปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารมากยิ่งขี้น โดยคำนึงถึงจุดเริ่มต้นของแหล่งที่มาของกระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แต่เหนือสิ่งอื่นใดผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

 

ชีวสถิติศาสตร์และการวิเคราะห์หลายตัวแปรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

โปรแกรมออริจินส์® (ORIGINS®) อยู่บนพื้นฐานการระบุปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการผลิตโดยปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ทำให้มีความน่าจะเป็นสูงสุดในการที่จะทำให้ฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยากันบิด การบรรลุผลจุดประสงค์นี้สามารถปรับปรุงผลผลิตโดยรวมของฟาร์ม จากการชี้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งภายในฟาร์มได้

โครงการนี้สนับสนุนโดยโปรแกรม ฮิปราสแตท (HIPRAstats) ซึ่งใช้หลักชีวสถิติและการวิเคราะห์หลายตัวแปรเพื่อสนับสนุนขั้นตอนการตัดสินใจ ออริจินส์ (ORIGINS ®) เป็นโครงการที่ออกแบบโดยฮิปราซึ่งเหมาะสำหรับสัตว์หลากหลายชนิด เช่น สัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง และปลา

 

ฮิปราแสตทส์: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคาดการณ์ปัจจัยพิเศษเฉพาะ

ฮิปราแสตทส์ เป็นหัวใจของออริจินส์ (ORIGINS®) และเป็นสิ่งที่ทำให้โปรแกรมนี้แตกต่างจากการผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดยาปฏิชีวนะทั่วไป

 

hiprastats

ฮิปราแสตทส์เป็นบริการของฮิปราที่พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อใช้คาดการณ์ปัจจัยเฉพาะสำหรับผู้ผลิต โปรแกรมนี้ควบคุมโดยนักระบาดวิทยาที่นำทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติรวมเข้าด้วยกันกับประสบการณ์งานด้านการผลิตสัตว์

 

เมื่อผู้ผลิตเข้าร่วม โครงการออริจินส์® (ORIGINS®)

ขั้นตอนนี้ฮิปราจะจัดเตรียมอุปกรณ์และวิธีการให้เมื่อผู้ผลิตเข้าร่วมโครงการโปรแกรม ORIGINS ®

 

proceso_origins-02
proceso_origins-03

ประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรม ออริจินส์ (ORIGINS®)

การใช้งานโปรแกรมออริจินส์® (ORIGINS®) ในบริษัทที่ผลิตปศุสัตว์ให้ประโยชน์มากมายในหลายระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. ผู้ผลิต

animales
  • การผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดยาปฏิชีวนะและยากันบิดจะทำให้แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลี้ยงอย่าง
  • เหมาะสมและการปรับปรุงเทคนิคทางสัตวศาสตร์และการผลิตสัตว์ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในลักษณะบูรณาการ

2. อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

industria-carnica.png
  • การปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพซากในโรงฆ่าสัตว์ การมีสินค้าที่หลากหลายทำให้ได้มูลค่าเพิ่ม การรับรองคุณภาพ
  • ผู้บริโภคลำดับสุดท้าย สนองความต้องการของผู้บริโภคและรัฐบาลโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
  • เชื้อแบคทีเรียดื้อยา

3. ผู้บริโภคลำดับสุดท้าย

Origins
  • สนองความต้องการของผู้บริโภคและรัฐบาลโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา