Nhảy đến nội dung
Products HIPRA

Sản phẩm của chúng tôi

Dược phẩm
EFICUR®

Ceftiofur, trong dung dịch tiêm

Dược phẩm
SELECTAN®

Florfenicol, trong dung dịch tiêm

Dược phẩm
SELECTAN® ORAL

Florfenicol, trong dung dịch dùng đường uống

Dược phẩm
EQUILIBRIUM®

Các vitamin và amino axit, trong dung dịch dùng đường uống

Dược phẩm
PREVIRON®

Điều chế chống thiếu máu đậm đặc, dung dịch tiêm.

Dược phẩm
GENTAMOX®

Amoxicillin và gentamicin, trong dung dịch tiêm

Dược phẩm
HIPRALONA® ENRO-S

Enrofloxacin, dung dịch dùng đường uống

Dược phẩm
IFLOX®

Enrofloxacin, in injectable solution

Dược phẩm
hipralona

Enrofloxacin, dung dịch tiêm