Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολιτική Απορρήτου

Παρακάτω παραθέτουμε τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η HIPRA σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που επιλέγετε οικειοθελώς να μας παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου:

Κατά τη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή αυτών των Εφαρμογών ή/και κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία με την HIPRA, τα προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων θα διέπεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η HIPRA Α.Ε., με ΑΦΜ A-55189310, η οποία έχει την έδρα της στην Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Ισπανία.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς: (i) για τη διαχείριση οποιασδήποτε εμπορικής ή/και συμβατικής σχέσης με την HIPRA· (ii) για να σας παρέχουμε πληροφορίες ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παρεχόμενη συγκατάθεση ή το έννομο συμφέρον της HIPRA (iii) να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως σημείο επαφής για την HIPRA, (iv) για να σας στείλουμε πληροφορίες, για εκπαίδευση ή για εκδηλώσεις ως μέρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της HIPRA· (v) για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή ζητήματα που μπορείτε να υποβάλετε μέσω του Ιστότοπου ή άλλων εφαρμογών ή/και (vi) για την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης, της αξιολόγησης και της αποτροπής ανεπιθύμητων ενεργειών και την αναφορά σε υγειονομικές αρχές, καθώς και για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς επιβάλλονται από τον νόμο ή τις αρχές.

 

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ

Η νομιμότητα της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας ή/και το έννομο συμφέρον της HIPRA να διατηρήσει τη σχέση που υπάρχει μαζί σας, κατά περίπτωση. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, όπως η φαρμακοεπαγρύπνηση. Συνεπώς, η HIPRA θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο διάστημα συνεχίζεται η σχέση μαζί σας και εφόσον δεν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εάν μας ενημερώσετε για ανεπιθύμητα συμβάντα ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων HIPRA, θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε την επικοινωνία σας και μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για διευκρινιστικούς σκοπούς. Στη συνέχεια, είναι πιθανό ότι μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσουμε τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές σχετικά με τα προβλήματα που αναφέρατε. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες σας θα σταλούν με ψευδώνυμο. Με άλλα λόγια, καμία πληροφορία που θα σταλεί δεν θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει άμεσα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους αποκτήθηκαν, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εάν είναι απαραίτητο να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.1 του ΓΚΠΔ.

 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Αυτός ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 18 ετών, οπότε τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων δεν θα υποβάλλονται εκουσίως σε επεξεργασία. Εάν είστε κάτω των 18 ετών ή είστε νόμιμα ανήλικος σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας, θα χρειαστείτε την άδεια των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Εάν τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών υποπέσουν στην αντίληψή μας χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση, η HIPRA θα τα διαγράψει αμέσως κατόπιν ειδοποίησης ή αιτήματος.

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών, για σκοπούς συμμόρφωσης με τους κανονισμούς φαρμακοεπαγρύπνησης, τα δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως όμιλος εταιρειών με διεθνή παρουσία, η HIPRA μπορεί να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει δεδομένα χρηστών με άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο HIPRA και αναφέρονται στον ιστότοπο και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με το επίπεδο προστασίας που απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η HIPRA μπορεί επίσης να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα: (i) σε παρόχους υπηρεσιών με υπεργολαβία για την παροχή υπηρεσιών (π.χ. φιλοξενία ιστού, ανάλυση δεδομένων, παροχή τεχνολογιών πληροφοριών και σχετικών υποδομών, εξυπηρέτηση πελατών, αποστολή email, έλεγχος και άλλες υπηρεσίες), (ii) σε άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες και (iii) για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και αιτήματα από δημόσιες αρχές.

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο, μπορείτε να μεταβείτε στην Πολιτική για τα Cookies.

 

 

Χρήστες στον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο:

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η HIPRA έχει εγκαταστάσεις, συνδεδεμένες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών. Ορισμένες από αυτές τις χώρες μπορεί να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με τις χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), οπότε η HIPRA θα διασφαλίσει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Σε περιπτώσεις διαβιβάσεων από τον ΕΟΧ σε χώρες που θεωρούνται μη κατάλληλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η HIPRA θα λάβει τα κατάλληλα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι ο παραλήπτης θα δεσμεύεται από τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ARCO

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τρέχουσα νομοθεσία, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή ακύρωσης των δεδομένων σας, καθώς και να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους, καθώς και να εναντιωθείτε πλήρως στην επεξεργασία τους, να ζητήσετε τη φορητότητά τους και ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δόθηκε.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας στην παρακάτω διεύθυνση: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Ισπανία ή στη διεύθυνση email privacy@hipra.com, με την επιφύλαξη της επικοινωνίας επίσης με την αρμόδια τοπική ή εθνική αρχή προστασίας δεδομένων.

Δεσμεύεστε να αναφέρετε τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει. Η HIPRA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκαλείται από την κοινοποίηση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων.