Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

Hieronder zetten we de criteria uiteen die door HIPRA worden gebruikt met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze website:

Bij het gebruik van deze website of deze applicaties en/of bij elektronische communicatie met HIPRA, kunnen de persoonsgegevens van elke gebruiker worden verzameld en verwerkt. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens wordt beheerst door dit Privacybeleid en door de toepasselijke wetgeving.

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Verwerkingsverantwoordelijke is HIPRA, S.A., met fiscaal identificatienummer A-55189310, met maatschappelijke zetel te Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Spanje.

 

DOEL VAN DE VERWERKING

We willen u informeren dat we uw gegevens zullen gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) voor het beheer van een commerciële en/of contractuele relatie met HIPRA; (ii) om u te voorzien van informatie die van belang is volgens de verstrekte toestemming of het legitieme belang van HIPRA (iii) om uw gegevens te gebruiken als contactpunt voor HIPRA; (iv) om u informatie te sturen, voor bijscholingen of evenementen in het kader van de professionele activiteiten van HIPRA; (v) om te reageren op vragen of problemen die u kunt indienen via de website of andere toepassingen en/of (vi) ter controle van de veiligheid van geneesmiddelen, waaronder de detectie, beoordeling en preventie van bijwerkingen en de melding aan gezondheidsinstanties; evenals andere doeleinden die door de wet of door de autoriteiten worden opgelegd.

 

RECHTSGROND

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming en/of het legitieme belang van HIPRA bij het onderhouden van de relatie die met u bestaat, zoals van toepassing. Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor naleving van wettelijke verplichtingen, zoals geneesmiddelenbewaking. HIPRA zal daarom uw gegevens verzamelen en verwerken zolang de relatie met u voortduurt en voor zover u de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens niet intrekt.

Als u ons informeert over ongewenste bijwerkingen of andere problemen met betrekking tot de veiligheid of kwaliteit van producten van HIPRA, zijn we wettelijk verplicht om uw communicatie te verwerken en moeten we voor meer duidelijkheid mogelijk contact met u opnemen. Vervolgens is het mogelijk dat we de bevoegde gezondheidsinstanties moeten informeren over de door u gemelde problemen. In dit verband worden uw gegevens onder een pseudoniem verzonden. Met andere woorden, er wordt geen informatie verzonden waarmee u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelstellingen te bereiken waarvoor ze zijn verkregen, tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat ze voor een langere periode worden bewaard of het noodzakelijk is om ze voor een langere periode te bewaren in overeenstemming met de bepalingen van Art. 5.1 AVG.

 

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

Deze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. De persoonsgegevens van minderjarigen worden dus niet opzettelijk verwerkt. Als u jonger bent dan 18 jaar of wettelijk minderjarig bent volgens de wetten van uw thuisland, hebt u de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om gebruik te maken van de website. Als de persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 18 jaar zonder de vereiste toestemming onder onze aandacht komen, zal HIPRA deze onmiddellijk na kennisgeving of verzoek verwijderen.

Bij wijze van uitzondering kunnen in het geval van het melden van bijwerkingen, met het oog op de naleving van de regelgeving inzake geneesmiddelenbewaking, de gegevens van minderjarigen jonger dan 18 jaar worden verwerkt zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

 

GEGEVENSOVERDRACHT

Als groep van ondernemingen met een internationale aanwezigheid kan HIPRA gebruikersgegevens doorgeven aan en uitwisselen met andere ondernemingen die tot de HIPRA-groep behoren en die op de website worden vermeld, maar uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden. In elk geval worden dergelijke gegevens verwerkt met het beschermingsniveau dat vereist is onder de toepasselijke regelgeving.

HIPRA kan ook persoonsgegevens overdragen: (i) aan dienstverleners waarmee een onderaanbestedingscontract is gesloten voor het leveren van diensten (bijv. webhosting, gegevensanalyse, levering van informatietechnologieën en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, het verzenden van e-mails, audits en andere diensten); (ii) aan andere bedrijven waarmee we samenwerken in verband met bepaalde producten of diensten; en (iii) om te voldoen aan toepasselijke wetten en verzoeken van overheidsinstanties.

 

AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING

Bepaalde informatie kan automatisch worden verzameld terwijl u de website bezoekt. Voor meer informatie over de cookies die op de website worden gebruikt, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

 

 

EER- en Britse gebruikers:

GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHT

Gegevens die via de website worden verzameld, kunnen worden verwerkt in elk land waar HIPRA faciliteiten, gelieerde ondernemingen of dienstverleners heeft. Sommige van deze landen hebben mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als landen in de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval zal HIPRA ervoor zorgen dat het passende maatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In geval van overdracht vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet geschikt worden geacht, zal HIPRA passende noodzakelijke maatregelen nemen voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo wordt ervoor gezorgd dat de ontvanger gebonden is aan standaardcontractbepalingen van de EU.

 

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Wij informeren u dat u, onder de voorwaarden uiteengezet in de huidige wetgeving, te allen tijde het recht hebt om de rechten op toegang, rectificatie of herroeping van uw gegevens uit te oefenen, evenals om te verzoeken dat de verwerking ervan wordt beperkt, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, om overdracht van uw gegevens te verzoeken en te allen tijde om de gegeven toestemming in te trekken.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door te schrijven naar het volgende adres: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Spanje, of naar het e-mailadres privacy@hipra.com, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om ook contact op te nemen met de bevoegde lokale of nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

U verbindt zich ertoe alle wijzigingen of aanpassingen in de persoonsgegevens die u hebt verstrekt te melden. HIPRA is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het verstrekken van foutieve, onnauwkeurige of onvolledige gegevens.