Przejdź do treści

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiono kryteria stosowane przez HIPRA do przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przekazanych nam przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny:

Dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone i przetwarzane podczas korzystania z tej Witryny lub tych Aplikacji i/lub podczas komunikacji elektronicznej z HIPRA. Przetwarzanie takich danych osobowych podlega niniejszej Polityce prywatności oraz obowiązującym przepisom prawa.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest spółka HIPRA, S.A., posiadająca numer identyfikacji podatkowej A-55189310 i mająca swoją siedzibę pod adresem Avda. la Selva 135, 17170 Amer (Girona), Hiszpania.

 

CEL PRZETWARZANIA

Niniejszym informujemy, że będziemy wykorzystywać dane użytkownika w następujących celach: (i) zarządzanie relacjami handlowymi i/lub umownymi ze spółką HIPRA; (ii) przekazywanie informacji interesujących użytkownika zgodnie z udzieloną zgodą lub uzasadnionym interesem HIPRA (iii) wykorzystanie informacji użytkownika stanowiących informacje kontaktowe dla HIPRA; (iv) wysyłanie użytkownikowi informacji dotyczących szkoleń lub wydarzeń organizowanych w ramach działalności własnej HIPRA; (v) udzielanie odpowiedzi na pytania lub rozwiązywanie problemów, które użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem Witryny internetowej lub innych aplikacji i/lub (vi) monitorowanie bezpieczeństwa leków, w tym wykrywanie, ocena i zapobieganie działaniom niepożądanym oraz zgłaszanie ich organom ochrony zdrowia; jak również wszelkich innych celach nakazanych przez prawo lub władze.

 

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadnieniem dla przetwarzania danych jest w zależności od przypadku zgoda użytkownika i/lub uzasadniony interes HIPRA polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikiem. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, takich jak nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. W związku z tym spółka HIPRA będzie gromadzić i przetwarzać dane użytkownika tak długo, jak długo trwa relacja z użytkownikiem oraz pod warunkiem, że użytkownik nie wycofa zgody na przetwarzanie swoich danych.

Jeśli użytkownik poinformuje nas o zdarzeniach niepożądanych lub innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów HIPRA, będziemy prawnie zobowiązani do przetworzenia informacji uzyskanych od użytkownika oraz możemy być zobowiązani do skontaktowania się z użytkownikiem w celu wyjaśnienia tej sprawy. Następnie istnieje możliwość, że

będziemy zobowiązani do powiadomienia właściwych organów służby zdrowia o zgłoszonych przez użytkownika problemach. W tym kontekście dane użytkownika zostaną wysłane w formie pseudonimów. Innymi słowy, nie będzie możliwości identyfikacji użytkownika na podstawie przesyłanych danych.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to ściśle niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich przechowywania przez dłuższy okres lub ich przechowywanie przez dłuższy okres jest konieczne zgodnie z postanowieniami art. 5.1 RODO.

 

KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia, dlatego dane osobowe osób niepełnoletnich nie będą przetwarzane w sposób świadomy. Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat lub jest osobą niepełnoletnią zgodnie z prawem swojego kraju ojczystego, w celu korzystania z Witryny musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego. Jeśli dane osobowe osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia pojawią się w naszym posiadaniu bez wymaganej zgody, HIPRA usunie je niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia lub wniosku o takie usunięcie.

Wyjątek stanowią przypadki zgłaszania działań niepożądanych, w których w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dane osób niepełnoletnich poniżej 18. roku życia mogą być przetwarzane nawet bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 

TRANSFER DANYCH

Jako grupa spółek działających na arenie międzynarodowej, HIPRA może przekazywać i wymieniać dane użytkowników z innymi spółkami należącymi do Grupy HIPRA wymienionymi w witrynie, a czynności przekazywania i wymiany są wykonywane wyłączenie w celach wskazanych powyżej. W każdym przypadku takie dane będą przetwarzane z zachowaniem poziomu ochrony wymaganego przez obowiązujące przepisy.

HIPRA może również przekazywać dane osobowe: (i) współpracującym dostawcom usług w celu świadczenia usług (np. hosting sieci, analiza danych, dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, wysyłanie wiadomości e-mail, audyt i inne usługi); (ii) innym spółkom, z którymi współpracujemy w związku z określonymi produktami lub usługami; oraz (iii) w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i żądaniami organów publicznych.

 

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH

Podczas przeglądania Witryny przez użytkownika niektóre informacje mogą być gromadzone automatycznie. Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych w Witrynie można uzyskać w naszej Polityce wykorzystywania plików cookie.

 

 

Użytkownicy z EOG i Wielkiej Brytanii:

TRANSGRANICZNE TRANSFERY DANYCH

Dane gromadzone za pośrednictwem Witryny mogą być przetwarzane w każdym kraju, w którym spółka HIPRA posiada swoje placówki, podmioty stowarzyszone lub dostawców usług. Niektóre z tych krajów mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z tym spółka HIPRA zapewni, że podejmie odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych. W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów uznanych przez Komisję Europejską za nieodpowiednie spółka HIPRA podejmie odpowiednie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych, w tym zapewni, że odbiorca będzie związany standardowymi klauzulami umownymi UE.

 

PRAWO DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, ANULOWANIA I SPRZECIWU

Informujemy, że zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa użytkownik może zawsze skorzystać z prawa dostępu, sprostowania lub anulowania swoich danych, a także do żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich całkowitego przetwarzania oraz do żądania ich przenoszenia, a także w dowolnym momencie prawo do wycofania udzielonej zgody.

Użytkownik, który zamierza skorzystać ze swoich praw, może to zrobić, wysyłając pismo na następujący adres: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Hiszpania lub na adres e-mail privacy@hipra.com, nie wyłączając możliwości kontaktu z właściwym lokalnym lub krajowym organem ochrony danych.

Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać wszelkie zmiany lub modyfikacje przekazanych danych osobowych. HIPRA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przekazywaniem błędnych, niedokładnych lub niekompletnych danych.