Przejdź do treści

Warunki użytkowania

Witamy w witrynie spółki HIPRA. Dane zawarte w tej witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny. Przed rozpoczęciem korzystania z witryny lub przejściem do niej prosimy o uważne przeczytanie i przeanalizowanie niniejszych Warunków korzystania. Korzystając z witryny lub uzyskując do niej dostęp, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje poniższe Warunki korzystania. Użytkownik, który nie zgadza się z tymi Warunkami korzystania, nie może korzystać z witryny ani uzyskiwać do niej dostępu.

 

WARUNKI KORZYSTANIA:

HIPRA, S.A. (dalej HIPRA) jest hiszpańską spółką wpisaną do Rejestru Handlowego w Gironie, z siedzibą na Avenida La Selva 135, 17170, Amer (Girona) Hiszpania (Telefon: +34 972 43 06 60). HIPRA jest wyłącznym właścicielem tej witryny; o ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej widniejące na tej stronie są własnością spółki HIPRA.

 

Informacje

Niektóre informacje lub usługi dostępne w witrynie są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia świadczących opiekę zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Użytkownicy, którzy nie należą do tej grupy, nie powinni uzyskiwać dostępu do tych sekcji. Dla ogółu społeczeństwa opracowano i udostępniono konkretne odpowiednie sekcje.

Informacje zawarte w tej witrynie są natury ogólnej i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Informacje te nie mogą być uznawane za podstawę do wystawiania recept, ponieważ niektóre dane mogą różnić się w zależności od kraju. Różnice te wynikają z dostosowania do lokalnych przepisów prawnych, a w celu zapoznania się z dokładnymi regulacjami w danym kraju, prosimy o kontakt z najbliższą placówką HIPRA. Ogólnodostępnych informacji zawartych w tej witrynie nie należy stosować do celów diagnostycznych. Należy zawsze konsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania porady medycznej lub informacji na temat diagnozy i leczenia. Informacje podane w tej witrynie, które odnoszą się w szczególności do zdrowia ludzi lub zwierząt oraz produktów HIPRA, nie mogą być porównywane z poradami udzielonymi przez pracownika służby zdrowia, które są oparte na indywidualnej analizie każdego przypadku. Dlatego też spółka HIPRA zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z interpretacji lub użycia przez użytkownika informacji zawartych w tej witrynie bądź wynikającej z decyzji podjętych na podstawie tych informacji.

Celem spółki HIPRA jest stałe oferowanie w tej witrynie aktualnych, prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji. Jednakże informacje umieszczone w tej witrynie mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne bądź mogą nie być uaktualnione. HIPRA zrzeka się odpowiedzialności za adekwatność informacji zawartej w tej witrynie. W żadnym wypadku spółka HIPRA nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wyświetlania, użycia oprogramowania, dokumentów, informacji czy usług dostępnych na tej stronie.

Na tej stronie wyświetlany jest katalog HIPRA z produktami obecnie lub potencjalnie dostępnymi na całym świecie. Nie wszystkie z tych produktów są dostępne w każdej lokalizacji. Niektóre produkty widniejące na tej stronie mogą mieć ograniczone użycie lub dystrybucję, bądź mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Aby sprawdzić dostępność produktu w danym kraju, prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem HIPRA.

 

Własność przemysłowa i intelektualna

Cała zawartość tej witryny (w tym, wyłącznie w celach ilustracyjnych: marki, znaki towarowe, logo i znaki rozpoznawcze wszelkiego rodzaju, prawa autorskie, bazy danych, obrazy, rysunki, wykresy, tekst, pliki audio i wideo, oprogramowanie, zastawienia kolorów itp.) jest własnością spółki HIPRA lub jej autorów i jest chroniona, między innymi, poprzez normy krajowe i międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej. Użytkownik nie otrzymuje żadnej licencji ani prawa do użycia całości ani części tej witryny ani jej składowych elementów lub treści.

W związku z powyższym elementy lub treści tej witryny nie mogą stać się przedmiotem żadnej, częściowej bądź kompletnej, manipulacji (modyfikacji, kopiowania, zmiany, odtwarzania, transmisji, adaptacji, tłumaczenia itd.) ze strony użytkownika lub osób trzecich, bez wyraźnej zgody spółki HIPRA.

 

Ochrona danych

W tej witrynie spółka HIPRA może w ramach procesów rejestracji lub w inny sposób gromadzić dane osobowe użytkownika. Kryteria stosowane przez spółkę HIPRA w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które spółka dobrowolnie podaje za pośrednictwem tej witryny przedstawiono w naszej Polityce prywatności.

 

Witryny osób trzecich

Ta witryna może posiadać odnośniki lub odwoływać się do innych witryn administrowanych przez osoby trzecie, nad którymi HIPRA nie sprawuje żadnej kontroli. Odnośniki te są podane w celu ułatwienia dostępu do informacji. Tą samą drogą można dotrzeć do niniejszej witryny poprzez odnośniki podane przez osoby trzecie, nad którymi HIPRA nie sprawuje żadnej kontroli. HIPRA nie gwarantuje i nie składa oświadczeń na temat tego, czy informacje zawarte w takich witrynach stron trzecich są pełne, dokładne, uaktualnione i wyczerpujące, oraz nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody czy straty wynikające z korzystania z informacji zawartych w takich witrynach.

 

Zmiany

W każdym czasie oraz bez uprzedzenia HIPRA zastrzega sobie prawo do zmiany lub poprawy zawartości witryny i/lub kompletnego lub częściowego przerwania bądź zawieszenia jej funkcjonowania. W żadnym wypadku spółka HIPRA nie będzie odpowiedzialna za konsekwencje takich modyfikacji, przerw czy zawieszeń.

 

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Do niniejszych zasad i warunków stosuje się przepisy ustawodawstwa hiszpańskiego. Wszelkie spory mające związek z niniejszą witryną będą rozstrzygane tylko i wyłącznie przez Sąd Miasta Girona (Hiszpania).

 

Rozdzielność postanowień

Jeśli któreś z postanowień niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemające skutku prawnego, zostanie wówczas wyłączone z całości dokumentu, co w żaden sposób nie wpłynie na prawomocność pozostałych postanowień.

 

Informacje poufne

Wszelkie informacje lub materiały, które użytkownik udostępnia spółce HIPRA za pośrednictwem tej witryny, wiadomości e-mail lub podobne materiały są i będą uważane za informacje niemające charakteru poufnego, a spółka HIPRA nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji. Wszystkie informacje otrzymane przez spółkę HIPRA za pośrednictwem takich kanałów, w tym między innymi wszelkie pomysły, koncepcje, wiedzę know-how lub techniki, stanowią własność spółki HIPRA lub dowolnej spółki wyznaczonej przez HIPRA i mogą być swobodnie i w dowolnym celu wykorzystywane bez wynagrodzenia przez spółkę HIPRA lub dowolny z jej podmiotów stowarzyszonych.

 

Informacja ogólna

Zgodnie z obowiązującym prawem niniejszym przekazujemy użytkownikowi następujące informacje:

HIPRA, S.A.

Numer identyfikacji podatkowej (NIF): A-55189310

Avenida La Selva, 135 17170, Amer, Girona

Hiszpania

Telefon: +34.972.43.06.60

Strona www: www.hipra.com

E-mail: hipra@hipra.com

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności spółkę HIPRA, jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, dostawców i osoby trzecie z tytułu wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania.