Nhảy đến nội dung
  • Các tài liệu tải xuống có chứa dữ liệu kỹ thuật chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là hướng dẫn kê toa chính xác.Thông tin trong các tài liệu này có thể khác nhau giữa các quốc gia căn cứ vào luật pháp địa phương.
  • Để biết thông tin kê toa chính xác và phù hợp cho khu vực của bạn, xin vui lòng liên hệ với văn phòng HIPRA gần nhất hoặc làm theo hướng dẫn trong tờ thông tin có trong bao bì sản phẩm được phê duyệt cho quốc gia của bạn.