Nhảy đến nội dung

Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách này trình bày các tiêu chí được HIPRA áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn tự nguyện chọn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này:

Khi sử dụng Trang web này hoặc các Ứng dụng này và/hoặc khi giao tiếp thông qua phương thức điện tử với HIPRA, dữ liệu cá nhân của mỗi người dùng có thể được thu thập và xử lý. Việc xử lý dữ liệu cá nhân đó sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách Quyền riêng tư này và luật hiện hành.

 

BÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

Bên kiểm soát dữ liệu là HIPRA, S.A., mã số thuế A-55189310, có văn phòng đăng ký tại Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Tây Ban Nha.

 

MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích sau: (i) quản lý các mối quan hệ thương mại và/hoặc hợp đồng với HIPRA; (ii) cung cấp cho bạn thông tin mà bạn quan tâm nếu bạn đã chấp thuận hoặc vì lợi ích hợp pháp của HIPRA; (iii) sử dụng thông tin của bạn để HIPRA có thể liên hệ; (iv) gửi cho bạn thông tin về chương trình đào tạo hoặc các sự kiện trong khuôn khổ các hoạt động chuyên môn của HIPRA; (v) trả lời các thắc mắc hoặc vấn đề mà bạn có thể đã gửi qua Trang web hoặc các ứng dụng khác và/hoặc (vi) giám sát việc sử dụng an toàn thuốc, bao gồm phát hiện, đánh giá và ngăn ngừa các phản ứng bất lợi và báo cáo cho các cơ quan y tế; cũng như bất kỳ mục đích nào khác mà pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định.

 

CƠ SỞ HỢP PHÁP

Việc xử lý là hợp pháp nếu có sự đồng ý của bạn và/hoặc vì lợi ích hợp pháp của HIPRA trong việc duy trì mối quan hệ với bạn, nếu có. Dữ liệu Cá nhân cũng có thể được xử lý nhằm mục đích tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như cảnh giác dược. Do đó, HIPRA sẽ thu thập và xử lý dữ liệu của bạn miễn là mối quan hệ với bạn vẫn tiếp tục và với điều kiện bạn không thu hồi chấp thuận mà bạn đã đưa ra về việc xử lý dữ liệu của mình.

Nếu bạn thông báo cho chúng tôi về các biến cố bất lợi không mong muốn hoặc các vấn đề khác liên quan đến sự an toàn hoặc chất lượng của các sản phẩm HIPRA, theo quy định pháp luật, chúng tôi phải xử lý thông tin liên lạc của bạn và có thể cần liên hệ với bạn để làm rõ. Sau đó, có thể chúng tôi có thể cần thông báo cho các cơ quan y tế có thẩm quyền về các vấn đề mà bạn đã báo cáo. Trong trường hợp này, thông tin của bạn sẽ được gửi dưới dạng ẩn danh. Nói cách khác, không có thông tin nào được gửi có thể trực tiếp nhận diện bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian thực sự cần thiết để đạt được các mục tiêu đặt ra khi thu thập dữ liệu, trừ khi luật pháp hiện hành yêu cầu lưu giữ dữ liệu trong một khoảng thời gian dài hơn hoặc cần phải lưu giữ dữ liệu trong một khoảng thời gian dài hơn theo các quy định của Điều 5.1 GDPR.

 

SỬ DỤNG BỞI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Trang web này không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi, vì vậy dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên sẽ không được xử lý một cách chủ ý. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc là trẻ vị thành niên hợp pháp theo luật của quốc gia sở tại, bạn sẽ cần có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để sử dụng Trang web. Nếu chúng tôi nhận thấy dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi mà không có sự chấp thuận cần thiết, HIPRA sẽ xóa các dữ liệu này ngay lập tức khi có thông báo hoặc yêu cầu làm như vậy.

Trong trường hợp ngoại lệ, nếu có báo cáo về tác dụng phụ, nhằm mục đích tuân thủ các quy định về cảnh giác dược, dữ liệu của trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi có thể được xử lý ngay cả khi không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

 

CHUYỂN DỮ LIỆU

Là một nhóm các công ty với sự hiện diện tại nhiều quốc gia, HIPRA có thể liên lạc và trao đổi dữ liệu người dùng với các công ty khác trực thuộc Tập đoàn HIPRA được liệt kê trên trang web và chỉ cho các mục đích nêu trên. Trong mọi trường hợp, dữ liệu đó sẽ được xử lý với mức độ bảo vệ cần thiết theo các quy định hiện hành.

HIPRA cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân: (i) cho các nhà cung cấp dịch vụ được ký hợp đồng phụ để cung cấp dịch vụ (ví dụ: lưu trữ web, phân tích dữ liệu, cung cấp công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, gửi email, kiểm toán và các dịch vụ khác); (ii) cho các công ty khác mà chúng tôi hợp tác về các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể; và (iii) để tuân thủ luật pháp hiện hành và yêu cầu từ các cơ quan công quyền.

 

THU THẬP DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG

Một số thông tin có thể được tự động thu thập trong khi bạn đang duyệt Trang web. Để biết thêm thông tin về các cookie được sử dụng trên Trang web, bạn có thể truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi.

 

 

Người dùng tại EEA và Vương quốc Anh:

CHUYỂN DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI

Dữ liệu được thu thập thông qua Trang web có thể được xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà HIPRA có cơ sở, chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Một số quốc gia này có thể không có cùng mức độ bảo vệ dữ liệu như các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (European Economic Area, EEA), vì vậy HIPRA sẽ đảm bảo thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Chính sách Quyền riêng tư này và theo sự cho phép của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Trong trường hợp chuyển dữ liệu từ EEA sang các quốc gia mà Ủy ban Châu Âu cho là không phù hợp, HIPRA sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm đảm bảo rằng người nhận sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu.

 

QUYỀN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng, theo các điều khoản được quy định trong luật hiện hành, bạn luôn có quyền thực hiện các quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ dữ liệu của mình, cũng như yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu và phản đối hoàn toàn việc xử lý dữ liệu, yêu cầu di chuyển dữ liệu và thu hồi sự chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi thư đến địa chỉ sau: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Tây Ban Nha, hoặc đến địa chỉ email privacy@hipra.com, mà không ảnh hưởng đến việc liên hệ với cơ quan Bảo vệ Dữ liệu có thẩm quyền tại địa phương hoặc quốc gia.

Bạn cam kết báo cáo nếu có bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp. HIPRA không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc truyền đạt dữ liệu sai, không chính xác hoặc không đầy đủ.