Nhảy đến nội dung

Antibody response against canine parvovirus of client-owned dog puppies after vaccination with bivalent or multivalent vaccines containing live attenuated strains

Ấn phẩm
Chó

The aim of the study was to describe the antibody response against CPV generated in sera after vaccination of client-owned puppies with bivalent and multivalent vaccines.

The aim of the study was to describe the antibody response against CPV generated in sera after vaccination of client-owned puppies with bivalent and multivalent vaccines.

Tải về bài báo này
PDF
Tin tức mới nhất

Khám phá những tin tức mới nhất của chúng tôi

Last news

Không tìm thấy kết quả.