Nhảy đến nội dung
X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

ERYSENG PARVO LEPTO
Vắc-xin
Heo

ERYSENG® PARVO/LEPTO

Văc-xin bất hoạt chống bệnh đóng dấu heo, parvovirosis và bệnh xoắn khuẩn ở chó, trong dung dịch tiêm.