Nhảy đến nội dung
X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

HIPRABOVIS-IBR-ML
Vắc-xin
Gia súc

HIPRABOVIS® IBR MARKER LIVE

Văc-xin nhược độc (lấy bớt gien kép gE-/tk-) chống virus IBR, trong viên nén đông khô tiêm được.