Nhảy đến nội dung
X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

hipraviar-shs
Vắc-xin
Gia cầm

HIPRAVIAR® SHS

Văc-xin nhược độc chống bệnh viêm mũi khí quản ở gà tây và hội chứng sưng phù đầu ở gà hậu bị, vên nén đông khô nhỏ mắt mũi.