Nhảy đến nội dung
X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

nasym4
Vắc-xin
Gia súc

NASYM®

Vắc-xin sống phòng ngừa vi-rút hợp bào gây bệnh hô hấp ở bò (BRSV), ở dạng hỗn dịch tiêm.