health and security HIPRA
Sức khỏe và an toàn

Một cam kết về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp tập trung rõ ràng vào việc ngăn ngừa các nguy cơ nghề nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu của HIPRA.

Xuất sắc, Tín nhiệm và Lạc quan là những từ được dùng để định nghĩa về đội ngũ nhân viên của chúng tôi và các công ty thuộc Tập đoàn của chúng tôi. Đây là lý do tại sao chúng tôi cam kết tiếp tục củng cố và cải thiện văn hóa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của HIPRA.

An toàn là then chốt và không thể thương lượng, và nó phải hướng dẫn tất cả các hành động và cam kết của chúng tôi, luôn áp dụng tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Để đạt được điều này, HIPRA đã ban hành nhiều chính sách và hướng dẫn.