Nhảy đến nội dung
X

Thông tin trên trang web HIPRA toàn cầu này không dành cho độc giả ở tất cả các quốc gia.

Thông tin chung, khoa học hoặc kỹ thuật về các sản phẩm hoặc dịch vụ của HIPRA không nhằm mục đích quảng bá thương mại.

Để biết thông tin cụ thể về các sản phẩm hoặc dịch vụ có ở quốc gia của quý vị, vui lòng lọc theo quốc gia tương ứng

TOXIPRA® S7
Vắc-xin
Gia súc
Cừu và Dê

TOXIPRA® S7

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm teo mũi, đột tử, bệnh uốn ván và bệnh ung khí thán, trong dung dịch tiêm.