ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ HIPRA ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดอ่านและตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เมื่อใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้อ่าน ทําความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องไม่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้

 

เงื่อนไขการใช้งาน:

HIPRA, S.A. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า HIPRA) เป็นบริษัทสัญชาติสเปนที่จดทะเบียนใน Commercial Register of Girona และมีภูมิลําเนาอยู่ที่ Avenida La Selva, núm 135, 17170, Amer (Girona), Spain (โทรศัพท์: +34 972 43 06 60) HIPRA เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง โดยที่ HIPRA เป็นผู้ถือสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของเนื้อหาบนเว็บไซต์

 

ข้อมูล

ข้อมูลหรือบริการบางอย่างบนเว็บไซต์มีไว้เฉพาะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ หากคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มวิชาชีพนี้ เราจะขอให้คุณละเว้นจากการเข้าถึงส่วนเหล่านี้ ทั้งนี้เราได้จัดเตรียมหัวข้อที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้สําหรับประชาชนทั่วไปเช่นกัน

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นข้อมูลทั่วไปที่จัดหาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามแนวทางเท่านั้น คุณจะต้องไม่ถือว่าข้อมูลนี้เป็นกฎระเบียบที่เข้มงวดสําหรับการสั่งจ่าย เนื่องจากรายละเอียดบางอย่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของท้องถิ่น (หากต้องการค้นหากฎระเบียบที่ถูกต้องในประเทศของคุณ โปรดติดต่อสํานักงาน HIPRA ที่ใกล้ที่สุด) บุคคลทั่วไปไม่ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยโรค บุคคลทั่วไปควรปรึกษาแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ เพื่อขอคําแนะนําทางการแพทย์หรือข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษา ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งอ้างถึงสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์โดยเฉพาะ และอ้างถึงผลิตภัณฑ์ HIPRA จะต้องไม่นำไปเปรียบเทียบกับคําแนะนําที่มอบให้โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ และจะเป็นไปตามการวิเคราะห์ของแต่ละกรณี ด้วยหลักการเดียวกันนี้ HIPRA ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสําหรับการตีความหรือการใช้ข้อมูลนี้โดยผู้ใช้ หรือสําหรับการตัดสินใจที่อาจดําเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลนี้

เป้าหมายของ HIPRA คือการนําเสนอข้อมูลที่อัปเดต เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วนบนเว็บไซต์นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิค มีข้อผิดพลาดในการสะกดคำ หรือไม่ได้รับการอัปเดต HIPRA จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมของข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม HIPRA จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย อันมีเหตุมาจากการดู การใช้ซอฟต์แวร์ เอกสาร ข้อมูล หรือบริการ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ในเว็บไซต์นี้

หน้านี้จะแสดงแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ทั่วโลกในปัจจุบันหรือที่อาจมีของ HIPRA ซึ่งอาจไม่ได้มีจำหน่ายหรือให้บริการครบทุกสถานที่ ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่แสดงในหน้าเว็บนี้อาจอยู่ภายใต้การใช้งานหรือการจัดจำหน่ายที่จํากัดในบางประเทศ หรืออาจไม่มีให้บริการ หากต้องการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศของคุณ โปรดติดต่อสํานักงาน HIPRA ที่ใกล้ที่สุด

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ ซึ่งมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น: แบรนด์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ และสัญลักษณ์ที่โดดเด่นทุกประเภท ลิขสิทธิ์ ฐานข้อมูล รูปภาพ ภาพวาด กราฟิก ข้อความ ไฟล์เสียงและวิดีโอ ซอฟต์แวร์ การใช้สีหลายสีรวมกัน ฯลฯ) เป็นของ HIPRA หรือของผู้เขียน และได้รับการคุ้มครองตามกฎระเบียบของประเทศและระหว่างประเทศที่กํากับควบคุมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตหรือสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้บางส่วนหรือทั้งหมดหรือองค์ประกอบหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ผสานรวมเข้าในเว็บไซต์

ดังนั้น องค์ประกอบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จะต้องไม่ถูกนำไปดำเนินการจัดการใด ๆ (การปรับเปลี่ยน คัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ ส่งผ่าน ดัดแปลง แปล ฯลฯ) โดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หากยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก HIPRA

 

การคุ้มครองข้อมูล

HIPRA อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณผ่านกระบวนการลงทะเบียนหรือวิธีการอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์ที่ HIPRA นำมาใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และตามที่บริษัทสมัครใจจัดหาไว้ให้ผ่านเว็บไซต์นี้ จะมีรายละเอียดแสดงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดูแลโดยบุคคลที่สามซึ่ง HIPRA ไม่มีอํานาจควบคุม ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้คําปรึกษาเท่านั้น ด้วยหลักการเดียวกันนี้ เว็บไซต์นี้อาจเข้าถึงได้จากลิงก์ของบุคคลที่สามซึ่ง HIPRA ไม่สามารถควบคุมได้ HIPRA ไม่ให้การรับประกันใด ๆ หรือให้คำแถลงใด ๆ ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านี้สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือมีความละเอียดถี่ถ้วน และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์เหล่านี้

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

HIPRA ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ/หรือขัดจังหวะหรือระงับฟังก์ชันการทํางานของเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม HIPRA จะไม่รับผิดต่อผลที่ตามมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การขัดจังหวะ หรือการหยุดดําเนินการเหล่านี้

 

กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอํานาจทางกฎหมาย

เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสเปน คําตัดสินเกี่ยวกับข้อโต้แย้งหรือความแตกต่างใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามอำนาจของศาลแห่ง Girona (สเปน) เท่านั้น

 

การแยกออกจากกันได้

หากข้อกําหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการประกาศว่าผิดกฎหมายหรือเป็นโมฆะ ข้อกําหนดนี้จะถูกละเว้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะที่มีผลผูกพันของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ

 

ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ

การสื่อสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอนุญาตให้ HIPRA เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ อีเมล หรือช่องทางที่คล้ายกันนี้ จะไม่ใช่ความลับและจะไม่ถือว่าเป็นความลับ และ HIPRA ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลทั้งหมดที่ HIPRA ได้รับผ่านช่องทางดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแนวคิด มโนทัศน์ ความรู้ความชํานาญ หรือเทคนิคใด ๆ ถือเป็นทรัพย์สินของ HIPRA หรือบริษัทใด ๆ ที่ HIPRA มอบหมาย และ HIPRA หรือบริษัทในเครือ สามารถนำใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมอบค่าตอบแทนให้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

 

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ เราขอแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้แก่คุณ:

HIPRA, S.A.

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี (NIF): A-55189310

Avenida La Selva, 135 17170, Amer, Girona

Spain

โทรศัพท์: +34.972.43.06.60

เว็บไซต์: www.hipra.com

อีเมล: hipra@hipra.com

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และปกป้อง HIPRA เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่สามของ HIPRA จากและต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และต้นทุนทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้โดยคุณ