ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้านล่างนี้คือหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดเพื่อให้ HIPRA ใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกมอบให้เราโดยสมัครใจผ่านทางเว็บไซต์นี้:

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ และ/หรือเมื่อติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับ HIPRA ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ละรายอาจถูกเก็บรวบรวมและประมวลผล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่มีบังคับใช้

 

ผู้ควบคุมข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลคือ HIPRA, S.A. เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร A-55189310 ซึ่งมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Avda La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Spain

 

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: (1) เพื่อจัดการความสัมพันธ์ทางการค้าและ/หรือสัญญาใด ๆ กับ HIPRA (2) ให้ข้อมูลที่คุณอาจสนใจตามความยินยอมที่ให้ไว้หรือเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ HIPRA (3) เพื่อใช้ข้อมูลของคุณเป็นจุดติดต่อสําหรับ HIPRA (4) เพื่อส่งข้อมูลให้คุณ สําหรับการฝึกอบรมหรือสําหรับกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาชีพของ HIPRA (5) เพื่อตอบคําถามหรือปัญหาที่คุณอาจส่งผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ และ/หรือ (6) เพื่อติดตามความปลอดภัยของยา รวมถึงการตรวจจับ ประเมิน และป้องกันปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ และรายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นใดที่กำหนดไว้โดยกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอํานาจ

 

มูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมาย

ความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลคือความยินยอมของคุณและ/หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ HIPRA ในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีกับคุณตามความเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการประมวลผลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย เช่น การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา ดังนั้น HIPRA จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณตราบเท่าที่ความสัมพันธ์กับคุณยังคงดําเนินต่อไป และโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่เพิกถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

หากคุณแจ้งให้เราทราบถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ HIPRA เราจําเป็นต้องดําเนินการกับการสื่อสารของคุณตามกฎหมาย และอาจจําเป็นต้องติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอคำชี้แจง หลังจากนั้น เราอาจ จําเป็นต้องแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขที่มีอํานาจทราบเกี่ยวกับปัญหาที่คุณรายงาน ในบริบทนี้ ข้อมูลของคุณจะถูกส่งโดยใช้นามแฝง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะไม่มีการส่งข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จําเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมา เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนดให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น หรือจําเป็นต้องเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นตามข้อกําหนดของ Art. 5.1 GDPR

 

การใช้งานโดยผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์จะไม่ได้รับการประมวลผลหากเรารับทราบ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือเป็นผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายของประเทศบ้านเกิดของคุณ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณเพื่อใช้งานเว็บไซต์ หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมที่จําเป็น HIPRA จะลบข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อมีการแจ้งหรือร้องขอให้ดําเนินการดังกล่าว

โดยมีข้อยกเว้นในกรณีของการรายงานผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา ข้อมูลของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอาจได้รับการประมวลผล แม้ว่าจะไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายก็ตาม

 

การถ่ายโอนข้อมูล

ในฐานะกลุ่มบริษัทที่มีการดําเนินกิจการในระดับสากล HIPRA อาจสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้กับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัท HIPRA ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ และจะดำเนินการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลด้วยมาตรการป้องกันในระดับที่ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ HIPRA ยังอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล: (1) ไปยังผู้ให้บริการที่รับจ้างช่วงเพื่อให้บริการ (เช่น การโฮสต์เว็บ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตรวจสอบ และบริการอื่น ๆ) (2) ไปยังบริษัทอื่น ๆ ที่เราทํางานร่วมกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะด้าน และ (3) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและคําร้องขอที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

ข้อมูลบางอย่างอาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณกําลังดูข้อมูลบนเว็บไซต์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ คุณสามารถดูได้จากนโยบายคุกกี้ของเรา

 

 

ผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร:

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์อาจได้รับการประมวลผลในประเทศใดก็ตามที่ HIPRA มีสถานประกอบการ มีบริษัทในเครือ หรือมีผู้ให้บริการ บางประเทศเหล่านี้อาจไม่มีการคุ้มครองในระดับเดียวกันกับประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area, EEA) ดังนั้น HIPRA จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้และตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลจาก EEA ไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาว่าไม่เหมาะสม HIPRA จะใช้มาตรการที่จําเป็นอย่างเหมาะสมสําหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลจะถูกผูกพันตามข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU)

 

สิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ยกเลิก และคัดค้าน (Access, Rectification, Cancellation and Opposition, ARCO)

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายปัจจุบัน คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง การแก้ไข หรือการยกเลิกข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อ รวมถึงการร้องขอให้จํากัดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และการคัดค้านการประมวลผลทั้งหมด การขอเคลื่อนย้ายข้อมูล และการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ทุกเมื่อ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณ คุณสามารถทําได้โดยการเขียนจดหมายไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Spain หรือส่งไปยังอีเมล privacy@hipra.com โดยจะไม่กระทบต่อการติดต่อกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นหรือระดับประเทศที่มีอํานาจ

คุณจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ HIPRA จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์