Nhảy đến nội dung
Sheep and Goats

Cừu và Dê

HIPRA Diagnos
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ

Tiếp cận dịch vụ chẩn đoán hiện đại với sự tiện lợi và điểm đáng tin cậy lớn nhất.

Hiprastats for small ruminants
Cừu và Dê

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in small ruminants.

Vắc-xin
inmeva-vaccine

Vắc-xin bất hoạt phòng ngừa Chlamydia abortus và Salmonella abortusovis ở cừu, dưới dạng nhũ tương tiêm.

Vắc-xin
VIMCO

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm vú ở dê và bò, trong nhũ dịch tiêm

hiprastats
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê

HIPRA Stats là dịch vụ phân tích dữ liệu dành cho các công ty chăn nuôi.

HU
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ
Chó

Đại Học HIPRA cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao về các lĩnh vực quan tâm chiến lược của giới chuyên gia.

Vắc-xin
TOXIPRA PLUS

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm teo mũi, bệnh uốn ván và bệnh ung khí thán, trong dung dịch tiêm

Vắc-xin
TOXIPRA® S7

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm teo mũi, đột tử, bệnh uốn ván và bệnh ung khí thán, trong dung dịch tiêm

Vắc-xin
Footguard

Văc-xin bất hoạt chống bệnh lở chân ở bò, trong dung dịch tiêm