Nhảy đến nội dung
Smart vaccination poultry

Smart Vaccination cho Gia Cầm

Ở Gia Cầm, Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh HIPRA có sản phẩm chủ đạo là văc-xin cải tiến -GUMBOHATCH® và EVALON®, thiết bị y tế -Hipraject® và Hipraspray®- và một ỨNG DỤNG thú y chuyên nghiệp -HIPRAlink®-:

Hipralink vaccination 2.0 web featured
HIPRAlink® Vaccination

ỨNG DỤNG thú y chuyên nghiệp do HIPRA phát triển sẽ giúp truy tìm xuất xứ nguồn gốc trong quá trình tiêm chủng Thú Y.