ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
hiprastats

HIPRA Stats

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกระดับการป้องกัน

HIPRA Stats เป็น บริการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับบริษัทการผลิตสัตว์

ซึ่งจัดการโดยนักโบราณคดี นักชีววิทยา และ นักสถิติ ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา การวิเคราะห์ และการผลิตสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่เป็นกลางและแน่วแน่

 

การตรวจหาข้อมูลเชิงลึกสําหรับการตัดสินใจ

บริษัทปศุสัตว์สร้าง ข้อมูลจํานวนมาก จากทั้งแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน

data-science-insights-animal-health

HIPRA Stats ช่วย ระบุปัจจัยสําคัญ จากการจัดการข้อมูลนี้ เพื่อช่วยให้บริษัทปรับปรุงสถานการณ์ด้านสุขภาพ ประสิทธิภาพการผลิต และ ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร์ข้อมูลและชีวสถิติ

HIPRA Stats ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และทางสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทําให้สามารถ ระบุถึงปัจจัยเสี่ยง การควบคุมกระบวนการผลิต และ รูปแบบการจำลอง-การทำนายได้