ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
hipralink

Smart vaccination ในด้านสุขภาพสัตว์

การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน)โดยฮิปรา เป็นแนวคิดวิวัฒนาการใหม่ที่รวมวิธีการทำวัคซีนอย่างชาญฉลาด เช่น เทคโนโลยีการติดฉลากเพื่อระบุสิ่งต่างๆโดยอาศัยคลื่นวิทยุ (RFID) เครื่องมือที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการทำวัคซีน และการแก้ปัญหาเชิงดิจิตอลด้วยโปรแกรม ฮิปราลิงค์® ที่พัฒนาโดยบริษัทฮิปรา

HIPRAlink vaccination
HIPRAlink® Vaccination

Hipralink® Vaccination สำหรับสัตวแพทย์ที่พัฒนาโดยบริษัทฮิปราเพื่อใช้สำหรับการทวนสอบติดตามทุกขั้นตอนการทำวัคซีน